ISPORUKA


www.elbraco.rs nudi sledeće načine isporuke:

  • Vozilima Elbraco technoland  u krugu od 50 kilometara od mesta naših prodavnica po ceni od 300RSD za kupovine do 5000RSD, odnosno 2000 RSD za kupovine preko 5000RSD. 
  • Kurirskom službom City Express, rok isporuke u 2-5 dana, besplatno za narudžbine veće od 5000RSD, osim za gabaritne uređaje poput bele tehnike, šporeta i peći na čvrsto gorivo i sl..
  • Za iznose manje od 5000RSD naplaćuje se transport robe u iznosu od 300 RSD pri isporuci kurirskom službom. Na ovaj način isporučuju se pošiljke do veličine paketa manje od 60x60x60 cm i težine paketa manje od 30kg, van oblasti u kojima se isporuka vrši sopstvenim vozilom.
  • Za gabaritne aparate bele tehnike, grejnih tela, klima uređaja itd. isporuka se vrši uslugom "2 man delivery". Usluga dostave sa dva izvršioca podrazumeva sledeće:
    1. Unošenje uređaja preko praga primaoca.
    2. Vizuelni pregled uređaja zajedno sa primaocem.
    3. Iznošenje ambalaže u kojoj je uređaj isporučen.

Isporuka sa dva izvršioca se naplaćuje u odnosu na vrednost robe i lokacije za isporuku i to na sledeći način:


Lokacija Do 30.000RSD 30.000-50.000 preko 50.000
Beograd, Vojvodina 1.000 2.000 2.500
Uža Srbija 1.500 2.500 3.000


1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.


Reklamacije i povrat robe u zakonskom roku

Poštovani potrošači,

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) ELBRACO group doo odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 24 (dvadesetčetiri) meseca od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost ELBRACO group doo ne postoji ako isporučena roba:

 

   1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

 

   2. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

 

   3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

 

   4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

 

Napominemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampača,... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao. Softver koji je isporučen uz računar ili uređaj ne potpada pod uslove saobraznosti.

 

Elbraco group doo ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

 

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti ( npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Elbraco group doo nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

 

Postupak reklamacije

 

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

 

    1. lično u bilo kom od naših maloprodajnih objekata. U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju;

 

    2. pozivanjem broja:  0800 300 201;

 

    3. slanjem e-mail-a na mail: reklamacije@elbraco.rs

 

Obaveza potrošča jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i čuvanje ambalaže.

 

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Elbraco group doo o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Ako se reklamacija ulaže za veće uređaje bele tehnike, ovlašćeni servis će o trošku Elbraco group doo izađe i na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i eventualne popravke. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

 

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.

Napominjeno da se navedeni rok za rešavanje reklamacije prekida kada potrošač primi odgovor prodavca i ponovo nastavlja kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od 3 dana.

Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje-isporuku. Nakon isteka tog perioda Elbraco group doo ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje.Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, potrošač će dobiti odgovarjuće obrazloženje o razlozima odbijanja reklamacije.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan načinom rešavanja ili odbijanja reklamacije, ima mogućnost pokrenuti potrošački spor vansudskim putem u kome prodavac mora učestvovati. Ministarstvo je načinilo informatičku platformu za potrošače koji žele da pokrenu vansudsko poravnanje na sledećoj adresi: ADR (mtt.gov.rs)

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.


Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Elbraco group doo potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

 

Prava potrošača prilikom kupovine preko interneta ili Call centra

 

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.elbraco.rs ili Call centra smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.  Kupac daje izjavu o odustanku na obrascu za raskid ugovora na daljinu, koji se dostavlja uz robu, zajedno sa fiskalnim računom. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pruzeti i ovde.

 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.) .

 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje robe i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo .

 

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva sledeći mogu da budu relevantni:

 

- isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

- isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i

- isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Elbraco Group je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. 


Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

 

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISERA


Elbraco group doo će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.